KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GENEL BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

İşbu bilgilendirme ve aydınlatma metni HİSAR ÇELİK DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.’nin (Bu metinde “HİSAR” olarak anılacaktır) 24/3/2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, elde edilmesi, saklanması, paylaşılması ve gizliliğinin koruması sırasında Veri sahiplerinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda aşağıda açıklanacak olan şart ve amaçlar ile hukuka uygun şekilde işlenecek veriler açısından ilgili kanunun 10. Maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla bu bilgilendirme metni bilgi ve incelemenize sunulmaktadır.

Veri Sorumlusu Tanımı:
6698 sayılı Kanun’un 3. Maddesinde tanımlandığı hali ile veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda HİSAR’ın da kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Veri Sorumlusu sıfatı ile sorumluluğu bulunmakla, bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi bu aydınlatma metni ile sağlanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Dayanak ve Sebepleri:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da açıkça tanımlanmış bulunan kişisel verilerin elde edilmesi halinde bu veriler, yine ilgili Kanun’un 5. ve 6. Madde kapsamında işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenecek olup, belirtilen hukuki sebepler dışındaki durumlarda Kişisel Verilerinizin işlenmesi için açık rızanız talep edilecektir.

Kanun gereği bu hukuki amaçlar;
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi istendiğinde verilebilmesi amacıyla, özellikle Mahkeme ve yetkili kamu görevlilerinin talep etmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • Sözleşme kurulması, ifası ve sonuçlanması süreçlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli görülmesi,
 • Kişisel verilerin Bölgemiz tarafından işlenmesinin tarafımızın veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Kişi temel hak ve özgürlükleri korunmak kaydıyla, HİSAR’ın meşru menfaatleri için verilerin işlenmesinin zorunlu olması, (mevcut müşterilerin memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, finans- muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, mahkeme, vb. yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi vb. işlemler gereği)
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Kişisel Verilerin ilgilisi tarafından halihazırda alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verilerin işlenmesinin zorunlu olması,halleridir.
Yukarıda sıralamış olduğumuz amaçlar dışında kalan Kişisel Veriler, veri ilgilisi kişinin açık rızasının alınması suretiyle işlenecektir. Kanun çerçevesinde edinilen ve işlenecek kişisel veriler HİSAR ile veri ilgilisi arasında oluşacak hukuki ilişkiye bağlı olarak farklılık gösterebilecektir. Kişisel veriler HİSAR tarafınca hukuka uygun şekilde farklı platformlar(manuel yollar, sözlü/yazılı beyanlar, elektronik kanallar, HİSAR’ın internet sitesindeki formlar veya ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler girilerek veya kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalar aracılığıyla web sitesi ziyaret ve kullanımı, Bölge’miz nezdinde yapılan etkinlik ve faaliyetler kapsamında) kanalıyla toplanabilecektir.

Bölgemizce edinilen Kişisel Veriler, yukarıdaki şartları taşımak ve/veya açık rızanın mevcut olduğu sürece elde edinilebilecek, depolanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesinin Amacı
Web sitemiz aracılığıyla ya da yukarıda bahsi geçen diğer yollar ile tarafımızca edinilen Kişisel Verileriniz niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla tarafımızca işlenecektir:
 • HİSAR olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
 • Sunduğumuz hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek benzeri konularda bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi;
 • Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, Pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi;
 • Müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi, gerekirse bu amaçla çerez kullanılması;
 • İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, müşteri yönetimi ve bu kapsamda planlama, her alanda değerlendirme çalışması yapılması;
 • HİSAR kapsamında yürütülen her türlü faaliyetin sürdürülebilirliğini, iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak ve sözleşmesel ilişki kurduğumuz kişi ve firmaların denetimi;
 • HİSAR’ ın iş-hizmet ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • Söz konusu bilgiler kullanılarak yasal hakların kullanılması, ilgili kişi/kurum ile mevcut hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması;
 • Faaliyetleri kapsamında planlama, raporlama, ziyaretçi/müşteri istatistikleri ve benzeri incelemelerin yapılması ve/veya Yurtiçi ilgili mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden işlem yapan ya da adına işlem yapılan kişilerin, ziyaretçilerin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • HİSAR tarafından kurulan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması
Veri Sahibinin Hakları
Kişisel verisi işlenen gerçek/tüzel kişilerin KVKK’nın 11. Maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için ayırt edici kimlik/kayıt bilgilerin ve kullanılmak istenilen hakkın ve bu hususa yönelik açıklamaların yazılı talep olarak, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca HİSAR’ın merkez adresi olan, “Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No : 25 Gebze/KOCAELİ/TÜRKİYE” adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya info@hisarcelik.com mail adresine iletilmesi halinde işleme alınacaktır.

Veri Sahibinin Taleplerinin Değerlendirilmesi
6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakların kullanılması ile ilgili iletilen talepler, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle HİSAR’a iletildikten sonra başvurunuz en kısa süre içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak ve bize ilettiğiniz iletişim bilginiz üzerinden geri dönüş sağlayacaktır.

Üçüncü taraf web sitelerine linkler (bağlantılar)
HİSAR Web sitesi üçüncü kişi sıfatındaki web siteleri ile bağlantılar içerebilir. Bu sitelerin gizlilik politikaları için HİSAR tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmez ve hiç bir şekilde, bu Web sitelerinin yürürlükte olan veri koruma uygulamalarının ilgili tüm mevzuat ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı garanti edilmez.

HİSAR ÇELİK DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.